W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Małopolskie

near Kraków-Rząka, Małopolskie, Poland
Approx. altitude: 233 m (764 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 160°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the South #3: View to the West #4: View to the North #5: View to the East #6: GPS Reading #7: The Confluence Hunters #8: The Monument #9: At the Horse Stable #10: The Merry Go Round

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 20°E (visit #6) (secondary) 

#1: The Confluence

(visited by Rainer Mautz and Elionora)

29-Apr-2006 --

Wersja polska

English

This is the seventh visit out of an 11-confluence-hunt along the 50 degree latitude line. The trip starts at 50°N 13°E and follows our previous hunt westwards along the 50 degree line.

After a successful visit of 50°N 19°E, we continued our trip eastwards on the interchange from Pszczyna, Katowice to Kraków. At this rainy Saturday morning there was heavy traffic on the highways and we passed by horrible accidents. Just when we reached the confluence while still on the highway, we got caught up in traffic jam. It was now less than 150 m beeline to the confluence, but we had to exit the highway first. Unfortunately, everybody else seemed to leave the highway here, so it took a long while until we finally left the interchange and took some local roads to reach the point.

From previous visits it was not clear whether the confluence is located on the northern or southern side of the highway. Now I know: it is on the southern side, but access is best coming from the north and taking the nearby underpass.

We parked our car near a horse stable (picture #10) and a merry-go-round and walked straight to the confluence between a meadow and a forest. On the last 20 meters our pointer guided us through some underwood and thickets, where we found a little monument (picture #8), consisting of four rocks in the cardinal directions and smaller rocks that support the large central rock, which probably symbolises the central location. Considering the basic arrangement of the monument, one could argue that our ancestors in the Stone Age already new about degree confluences. However, it is questionable whether this monument is an archaeoastronomic site, since the absence of GPS satellites and the WGS84 reference system would have made locating a confluence an impossible task.

CP visit details:

 • Time at the CP: 10:40 a.m.
 • Driving time to get to the CP: 2 hours 28 minutes
 • Driving distance: 122 km from 50°N 19°E
 • Distance of car parking: 131 m
 • Distance to a track: 131 m
 • Distance to a road: 131 m
 • Distance to houses: 150 m
 • Topography: flat
 • Minimal distance according to GPS: 1.43 m
 • Position accuracy at the CP: 5 m
 • GPS height: 234 m
 • Vegetation: young birch and beech forest, forest floor covered with grass
 • Weather: overcast, 13° C (felt temperature)
 • Specialities: The location near the main highway.
 • Description of the CP: In Southern Poland just south of Kraków. Near a horse stable in the thickets.
 • Given Name: The Archaeoastronomic Confluence

Story continues at 50N 21E.

Wersja polska

Siódme z wyprawy na jedenaście przecięć wzdłuż równoleżnika 50 stopni szerokości geograficznej północnej. Podróż zaczyna się od 50°N 13°E i jest kontynuacją naszej wcześniejszej wyprawy na zachód wzdłuż tego równoleżnika.

Po odwiedzeniu 50°N 19°E, kontynuowaliśmy podróż na wschód, z obwodnicy Pszczyny przez Katowice do Krakowa. W ten deszczowy niedzielny poranek był duży ruch i przejechaliśmy obok kilku okropnych wypadków. Tuż przed przecięciem ale ciągle na autostradzie wjechaliśmy w korek... Było mniej niż 150 metrów w lini prostej do przecięcia, ale najpierw musieliśmy zjechać z autostrady. Niestety nikt inny tu nie skręcał więc trwało dość długo, zanim opuściliśmy obwodnicę i bocznymi drogami dotarliśmy na miejsce.

Z poprzednich wizyt nie wynikało, czy przecięcie jest na północ czy na południe od autostrady. Teraz wiem - jest na południe ale najłatwiej tam dojechać od północy i przejechać pod drogą.

Zaparkowaliśym samochód niedaleko stadniny koni (zdjęcie #10) i poszliśmy prosto do przecięcia, pomiędzy zagajnikiem i lasem. Przez ostatnie 20 metrów nasz przewodnik prowadził nas przez gęste krzaki i chaszcze aż znaleźliśmy mały pomnik (zdjęcie #8) składający się z czterech kamieni wskazujących cztery strony świata i mniejszych kamieni wspierających większy, symbolizujący środek. Patrząc na tą pierwotną konstrukcję zaczeliśmy się zastanawiać czy nasi przodkowie w epoce Kamiennej już wiedzieli o przecięciach. Wątpimy czy ten pomnik jest reliktem paleoastronomicznym, ponieważ przy braku satelitów GPS i układu WGS84 jego umieszczenie byłoby niemożliwe.

Szczegóły techniczne

 • Na przecięciu: 10:40 rano
 • Czas dojazdu do przecięcia: 2 godziny 28 minut
 • Dojazd do przecięcia: 122 km z 50°N 19°E
 • Odległość od samochodu: 131 m
 • Odległość od ścieżki: 131 m
 • Odległość od drogi: 131 m
 • Odległość od zabudowań: 150 m
 • Topografia: płaski
 • Minimalna odległość według GPS: 1.43 m
 • Dokładność: 5 m
 • Wysokość: 234 m npm
 • Roślinność: młode brzozy i buki, podszycie pokryte trawą
 • Pogoda: pochmurno, 13° C (temperatura odczuwalna)
 • Cechy szczególne: miejsce niedaleko autostrady.
 • Opis: w południowej Polsce, na południe od Krakowa. W zaroślach, niedaleko od stadniny.
 • Nazwa: Przecięcie Archaeoastronomiczne

Ciąg dalszy na 50N 21E.


 All pictures
#1: The Confluence
#2: View to the South
#3: View to the West
#4: View to the North
#5: View to the East
#6: GPS Reading
#7: The Confluence Hunters
#8: The Monument
#9: At the Horse Stable
#10: The Merry Go Round
ALL: All pictures on one page