W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podkarpackie

2.2 km (1.4 miles) NNW of Chałupki Chotynieckie, Podkarpackie, Poland
Approx. altitude: 189 m (620 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 157°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the East #3: View to the South #4: View to the West #5: GPS Reading #6: The Confluence Hunters #7: Miekisz Stary #8: Cemetry of WW I #9: Storks in Charytany #10: Former Farm

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 23°E (visit #3) (secondary) 

#1: The Confluence - View to the North

(visited by Rainer Mautz and Elionora)

29-Apr-2006 --

Wersja polska

English

This is the 10th visit out of an 11-confluences-hunt along the 50-degree latitude line. The trip starts at 50°N 13°E and follows our previous hunt westwards along the 50 degree line.

After a successful visit of 50°N 22°E, we continued our trip eastwards on the road no.4 from Rzeszów. It was again a simple hop from one confluence to another, since we just had to continue on that road until we reached a small turnoff towards a village called Charytany. This road however was not a good choice: the asphalt didn’t last long, after 1 km the surface turned into concrete plates all the way to Charytany, where we saw storks (picture #9); 3 km beeline from the confluence.

In the next village, we made a break and visited Miekisz Stary, one of the famous Wooden Churches of Southern Little Poland. It is a Greek Orthodox Church of the blessed mother Pokrow and it is a structure with a very distinct blend of styles. Its oldest part dates back to the 17th century. These churches represent outstanding examples of the different aspects of medieval church-building traditions in Roman Catholic culture and are therefore listed as an UNESCO World Heritage.

In Tuchla, the last village before coming to the confluence, we saw again many storks on electrical power lines. Half way between Tuchla and the confluence, there is a cemetery from World War I (picture #8) mentioned by the first confluence visit. There are numerous common graves with unknown soldiers buried.

After passing through an abandoned farm (picture #10), we reached the confluence via another track with concrete plates. The actual confluence is located less scenic on an open field.

CP visit details:

 • Time at the CP: 17:00 p.m.
 • Driving time to get to the CP: 2 hours
 • Driving distance: 95 km from 50°N 22°E
 • Distance of car parking: 88 m
 • Distance to a track: 88 m
 • Distance to a road: 500 m
 • Distance to houses: 350 m
 • Topography: flat
 • Minimal distance according to GPS: 0.45 m
 • Position accuracy at the CP: 4 m
 • GPS height: 182 m
 • Vegetation: cabbage field
 • Weather: sunny, 18° C (felt temperature)
 • Specialities: Wooden Churches in the villages, Storks.
 • Description of the CP: In South-Eastern Poland not far from the border to the Ukraine. On a fallow and cabbage field.
 • Given Name: The Storks and Wooden Churches Confluence

Story finishes at 50N 24E.

Wersja polska

29-Apr-2006 -- Dziesiąte z jedynastu przecięć w wyprawie wzdłuż równoleżnika 50 N. Podróż zaczyna się na 50°N 13°E i następuje po naszej poprzedniej wyprawie na zachód po tym samym równoleżniku.

Po odwiedzeniu 50°N 22°E, kontynuowaliśmy wyprawę na wschód drogą nr 4 z Rzeszowa. To znowu był prosty przeskok z jednego przecięcia na drugie, ponieważ po prostu jechaliśmy tą samą drogą aż dojechaliśmy do skrętu w małą drogę do wioski Charytany. Co prawda to nie jest dobry wybór: asfalt szybko się skończył, po kilometrze wjechaliśmy na betonowe płyty po których jechaliśmy aż do Charytan, gdzie zobaczyliśmy bociany (foto 9); 3 km w lini prostej od przecięcia.

W następnej wiosce zrobiliśmy małą przerwę - zwiedziliśmy Miękisz Stary z jedną ze słynnych drewnianych cerkiewek południowej Małopolski. Ta cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy jest budynkiem o wyraźnych nawarstiwniach stylowych. Jej najstarsza część jest datowana na 17 wiek. Te kościółki są wyjątkowymi przykładami średniowiecznej tradycji budownictwa kościelnego i w związku z tym są umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO..

W Tuchli, ostatniej wiosce przed przecięciem, znowu widzieliśmy dużo bocianów na słupach. W połowie drogi mędzy Tuchlą i przecięciem znajduje się cmentarz z I Wojny Światowej (zdjęcie 8) wspomniany przy okazji pierwszej wizyty na tym przecięciu.. Jest tam wiele zbiorowych bezimiennych mogił.

Po przejechaniu przez opuszczone gospodarstwo (zdjęcie nr 10), osiągneliśmy przecięcie jadąc kolejną drogą z betonowych płyt. Samo przecięcie znajduje się w mniej widokowym miejscu na otwartym terenie.

Szczegóły:

 • Na przecięciu: 17:00
 • Czas jazdy do przecięcia: 2 godziny
 • Odjegłość przejechana do przecięcia: 95 km z 50°N 22°E
 • Odległość od samochodu: 88 m
 • Odległość do ścieżki: 88 m
 • Odległość do drogi: 500 m
 • Odległość do zabudowań: 350 m
 • Topografia: płasko
 • Minimalna odległośc do przecięcia według GPS: 0.45 m
 • Dokładność pozycji: 4 m
 • Wysokość: 182 m npm
 • Roślinność: pole kapusty
 • Pogoda: słonecznie, 18° C (temperatura odczuwalna)
 • Znaki szczególne: drewniane kościóki we wioskach, bociany.
 • Opis przecięcia: w południowo-wschodniej Polsce, niedaleko od granicy z Ukrainą. Na ugorze i polu kapusty
 • Nazwa: Przecięcie Drewnianych Kościółków i Bocianów

Dokończenie opowieści na 50N 24E.


 All pictures
#1: The Confluence - View to the North
#2: View to the East
#3: View to the South
#4: View to the West
#5: GPS Reading
#6: The Confluence Hunters
#7: Miekisz Stary
#8: Cemetry of WW I
#9: Storks in Charytany
#10: Former Farm
ALL: All pictures on one page