W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

1.2 km (0.7 miles) W of Uhersko, Pardubický Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 248 m (813 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 164°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view #3: East view #4: South view #5: West view #6: Visitors (L-R) Honza, Wlodzimierz and GPS shot #7: Ringing swan in Hradec Kralove and Pardubice city - Obrączkowanie łabędzi w H.K. i Pardubicach #8: The village of Moravany Čeradice #9: Pub "Bushman" in Pardubice city, Polish-Czech meeting before expedition - Spotkanie przed wyprawą na CP #10: High square by night in Hradec Kralove - Rynek nocą w H.Kralove #11: "Green Gate" in Pardubice - "Zelena Brama" w Pardubicach

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 16°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards NE)

(visited by Wlodzimierz Kania and Honza Jetenský)

Polski

Česky

02-Feb-2009 -- In cooperation between the East Bohemia Branch of the Czech Society for Ornithology and the South Wielkopolska Group of the Polish Society for the Protection of Birds I participated in a campaign of ringing mute swans (Cygnus olor) that took place in two biggest east Czechia cities – Hradec Králové and Pardubice at the turn of January and February 2009. Within 3 days, along with our Czech colleagues we managed to ring 41 swans that spent the winter in the unfrozen waters of the River Elbe (Czech: Labe) and the Bajkal reservoir in Pardubice. In the future that will allow the research on their migration routes and many aspects of their behaviour.

The confluence 50N 16E is located less than 20 km east of Pardubice so it was a good opportunity for a visit. During a short break in our ringing works we drove with my Czech colleague Honza (John) along the road 322 towards Dašice. Then we turned right into a side road no. 32259 heading for Prachovice and Platěnice and we arrived in Moravany Čeradice. From Čeradice we drove for Uhersko and after ca. 1.5 km the GPS showed that the confluence was some 150 m away, at the right side of the road, in the field planted with a winter crop.

Getting to the confluence point took a couple of minutes. The only impediment was muddy ground that stuck to our shoes and made it difficult to move. We made photographic documentation and returned to the car that we left on the road. At the car we changed our shoes because a lot of clayey soil from the field stuck to them.

We returned to Pardubice without problems, following some other route to see the surroundings. Another confluence done, this time on the Czech territory. Honza will probably become the next conqueror that became interested in the Degree Confluence Project and will promote that “game” of visiting confluences among his friend in the Czech Republic. We are coming back to Poland leaving Czech swans until the next ringing campaign in summer and the remaining confluence points to conquer.

Polski

02-Feb-2009 -- W ramach współpracy pomiędzy Wschodnioczeskim Towarzystwem Ornitologicznym a Południowowielkopolską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwem Ochrony Ptaków na przełomie stycznia i lutego 2009 roku uczestniczyłem w akcji obrączkowania łabędzi niemych ( Cygnus olor) na terenie dwóch miast w Czechach w Hradcu Kralowe i Pardubicach. Razem z kolegami z Czech w ciągu 3 dni udało się zaobrączkować 41 łabędzi zimujących na nie zamarzniętych wodach rzeki Łaby i na zbiorniku „Bajkał" w Pardubicach, co w przyszłości pozwoli na śledzenie migracji i wielu aspektów behawioru tej grupy ptaków.

Przecięcie 50 N – 16 E znajduje się kilkanaście kilometrów na wschód od Pardubic więc nadarzyła się okazja do zaliczenia. Korzystając z małej przerwy w pracach związanych z łabędziami razem z Honzą (Jan) kolegą z Czech wyruszyliśmy drogą nr 322 w kierunku miejscowości Dasice i po minięciu skręciliśmy w prawo w boczną drogę nr 32259 kierując się przez Prochowice, Platenice dotarliśmy do wsi Moravany Čeradice. Kierując się z Čeradic na Uhersko po około 1,5 km GPS wskazał, że przecięcie znajduje się 150 m na prawo od drogi na polu na którym aktualnie rośnie zboże.

Dotarcie na samo przecięcie zajęło kilka minut. Jedynym utrudnieniem był lekko rozmiękła ziemia, która lepiła się do butów utrudniając skutecznie poruszanie. Wykonujemy dokumentacje fotograficzną i po dotarciu do samochodu pozostawionego na drodze zmieniam obuwie, bo do butów przykleiło się dużo gliniastej gleby z pola.

Wracamy bez problemów do Pardubic inną drogą zwiedzając okolice. Kolejne przecięcie „zaliczone”, tym razem na terenie Czech. Kolega Honza chyba zostanie następnym zdobywcą, który zainteresował się programem Confluence i będzie propagował tę „zabawę” ze zdobywaniem przecięć wśród swoich znajomych w Czechach. Wracamy do Polski pozostawiając czeskie łabędzie w oczekiwaniu na kolejną akcję obrączkowania w okresie letnim i pozostałe punkty przecięcia do zdobycia.

Česky

02-Feb-2009 -- V rámci spolupráce mezi Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické a Jihovelkopolskou skupinou Celopolské společnosti ochrany ptáků na přelomu ledna a února 2009 jsme se zúčastnili kroužkování labutí zpěvných (Cygnus olor) ve dvou největších východočeských městech, Hradci Králové a Pardubicích. Zároveň z kolegy z Čech se v průběhu 3 dní povedlo okroužkovat 41 labutí zimujících na nezamrzlých vodách řeky Labe v obou městech a nádrže „Bajkal" v Pardubicích, což v budoucnosti usnadní výzkum migračního i jiného chování těchto ptáků.

Vzhledem k tomu, že průsečík 50° N a 16° E se nachází jen několik kilometrů na východ od Pardubic, naskytla se tímto příležitost k jeho dobytí. Využili jsme malou pauzy mezi pracemi spojenými s kroužkováním, a současně s českým kolegou Honzou, jsme autem vyrazili na silnici č. 322 ve směru Dašice. Po průjezdu tímto městem jsme zatočili vpravo na vedlejší silnici č. 32259, projeli vesnice Prachovice a Platěnice a dorazili do Moravany Čeradic, na jejichž konci jsme se vydali vpravo - na Uhersko. Po cca 1,5 km GPS ukázala, že se křížení 50. poledníku a 16. rovnoběžky nachází 150 m vpravo od silnice, na poli s porostem mladého ozimého obilí.

Dohledání samotného křížení trvalo několik minut. Jedinou potíží byla mokrá ornice, která se nám lepila na boty a dosti tak stěžovala chůzi. Provedli jsme fotografickou dokumentaci a po příchodu k autu postaveného na silnici očistili obuv, neb jsme si s sebou na poli nabrali mazlavé hlíny dosytosti.

Zpátky do Pardubic jsme se vrátili bez problémů, přestože jsme jeli jinou cestou, chtěli jsme trochu poznat i okolí. Další průsečík byl „započten”, a ještě k tomu na českém území. Kolega Honza zůstane snad dalším dobyvatelem, kterého program Confluence zaujal a jenž bude propagovat tuhle „zábavu” z zdobývání křížení mezi svými českými známými. Vracíme se do Polska zanechávajíce české labutě v očekávání na další kroužkování v letním období a zbylá zeměpisná křížení na jejich dobytí.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NE)
#2: North view
#3: East view
#4: South view
#5: West view
#6: Visitors (L-R) Honza, Wlodzimierz and GPS shot
#7: Ringing swan in Hradec Kralove and Pardubice city - Obrączkowanie łabędzi w H.K. i Pardubicach
#8: The village of Moravany Čeradice
#9: Pub "Bushman" in Pardubice city, Polish-Czech meeting before expedition - Spotkanie przed wyprawą na CP
#10: High square by night in Hradec Kralove - Rynek nocą w H.Kralove
#11: "Green Gate" in Pardubice - "Zelena Brama" w Pardubicach
ALL: All pictures on one page