W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podlaskie

3.5 km (2.2 miles) SE of Płociczno, Podlaskie, Poland
Approx. altitude: 156 m (511 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 157°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot #8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP #9: Proporczyk / Pennant #10: Parking #11: Wygodna droga do punktu, z której po około 1350 metrach należy skręcić w ścieżke leśną / Road to the CP #12: Tras adojścia do punktu / The route to the point

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 23°E (visit #5) (secondary) 

#1: Widok na punkt z odległości około 10 m, punk zlokalizowalismy około 1,5 m od tej drogi / Confluence view in 10 m, 1.5 m from the road

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

07-Sep-2021 – Punkt 54°N 23°E jest piątym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 53°N 21°E. Dojazd do wsi Gawrych-Ruda około 10 km na południe od Suwałk nie stanowi żadnego problemu. Jednak punkt 54°N 23°E położony jest w lesie, do którego wjazd autem jest zabroniony, dlatego wiedziałem, że czeka nas wycieczka przez las około 2200 m w jedną stronę. Wypatrzony na Street View parking na obrzeżach lasu przy tablicy oznaczającej początek WPN (Wigierski Park Narodowy) okazał się zlikwidowany. Szybko okazało się jednak, że jest nowy, mały ale wystarczający na kilka samochodów parking położony w głębi lasu, około 200 m dalej. Trasę dojścia do punktu 54°N 23°E miałem już opracowana w domu na podstawie zdjęć satelitarnych i opisów poprzedników. Dlatego szybko uporaliśmy się z dojściem drogą i wyborem odpowiedniej ścieżki przez las by dojść do punktu bez konieczności jakiegokolwiek przedzierania się bezdrożami.

W samym punkcie zostaliśmy mile zaskoczeni istniejącym oznakowaniem tego punktu w postaci proporczyka przypiętego do drzewa. W tym punkcie rozpoczęliśmy więc namiary, ale okazało się, że nasz GPS lokalizuje punkt około 10 m bardziej na południe. Maksymalna dokładność uzyskanych pomiarów to 5m, oraz pozycja 0/0, więc przyjęliśmy, że jesteśmy dokładnie w punkcie. Na uzyskanie takiej dokładności w środku dość gęsto zadrzewionego lasu zeszło mi bardzo dużo czasu, więc pozostała już tylko szybka sesja fotograficzna i powrót tą samą drogą. W sumie cała operacja od wyjścia do powrotu na parking zajęła nam dokładnie 110 minut.

Uwaga: Po zakończeniu pomiarów i sesji fotograficznej zorientowałem się, że wraz z psem jesteśmy obsypani łażącymi po nas przeróżnymi insektami w tym również kleszczami. Natychmiast podjęta akcja oczyszczania siebie i psa z tych groźnych insektów uratowała nas zapewne od wielu nieprzyjemnych konsekwencji w tym również chorób.

Następny punkt to 54°N 22°E.

English

07-Sep-2021 – Point 54°N 23°E is the fifth point achieved during the September holiday trip - the previous point was 53°N 21°E. Getting to the village of Gawrych-Ruda, about 10 km south of Suwałki, is not a problem. However, point 54°N 23°E is located in the forest, which is forbidden to enter by car, so I knew that we were going to have a trip through the forest about 2200 m one way. The parking lot spotted on Street View on the outskirts of the forest by the board marking the beginning of the Wigry National Park (WNP) turned out to be liquidated. However, it quickly turned out that there is a new, small but sufficient parking lot located deep in the forest, about 200 m away. I had already prepared the route to point 54°N 23°E at home based on satellite photos and descriptions of my predecessors. That's why we quickly dealt with the road and choosing the right path through the forest to get to the point without having to go through the wilderness.

At the very point, we were pleasantly surprised by the existing marking of this point in the form of a pennant pinned to a tree. At this point, we started bearings, but it turned out that our GPS locates a point about 10 m more to the south. The maximum accuracy of the measurements obtained is 5 m, and the position is 0/0, so we assumed that we are exactly at the point. It took me a lot of time to achieve such accuracy in the middle of a densely wooded forest, so all that was left was a quick photo session and the return the same way. In total, the entire operation from leaving to returning to the parking lot took us exactly 110 minutes.

Attention: After completing the measurements and photo session, I realized that we and the dog are covered with various insects, including ticks. The immediate action of cleansing ourselves and the dog from these dangerous insects probably saved us from many unpleasant consequences, including diseases.

Next confluence is 54°N 22°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z odległości około 10 m, punk zlokalizowalismy około 1,5 m od tej drogi / Confluence view in 10 m, 1.5 m from the road
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot
#8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP
#9: Proporczyk / Pennant
#10: Parking
#11: Wygodna droga do punktu, z której po około 1350 metrach należy skręcić w ścieżke leśną / Road to the CP
#12: Tras adojścia do punktu / The route to the point
ALL: All pictures on one page