W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Kujawsko-Pomorskie

1.1 km (0.7 miles) E of Smolno Nowe, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Approx. altitude: 77 m (252 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 162°W

Accuracy: 14 m (45 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view - Północ #3: East view - Wschód  #4: South view - Południe #5: West view - Zachód #6: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS #7: Forest road - Lęśna droga #8: Forest settlement - Leśna Osada #9: Information boards - Tablice informacyjne #10: Village Kania - Miejscowość Kania

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 18°E (visit #7)  

#1: General view - Widok ogólny

(visited by Wlodzimierz Kania and Lidia Kania)

English version

Polski

05-sie-2017 -- Wracając do Kalisza z tygodniowego pobytu nad morzem trasa nasza wiodła przez Bydgoszcz. Korzystając z okazji, że przecięcie 53°N 18°E znajduje się zaledwie kilka kilometrów od drogi wojewódzkiej nr 25 którą podążaliśmy, po minięciu Bydgoszczy w miejscowości Brzoza skręcamy w prawo w kierunku zachodnim. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i podążamy drogą nr 254 w kierunku Łabiszyna. Po kilku kilometrach skręcamy w lewo w leśną drogę prowadzącą zgodnie ze znakiem do osady leśnej Nowe Smolno nr 7.

Pozostawiamy samochód na małym placu obok pojedynczego zabudowania, gdyż dalszą drogę zamyka szlaban. Pokonując pieszo około trzystu metrowy dalszy odcinek leśnej drogi docieramy do kamiennego obeliska usytuowanego w odległości kilku metrów po prawej stronie leśnej drogi. Obelisk, który wykonała firma Gotowski, tworzą dwa duże przecinające się granitowe głazy wkomponowane w siebie wraz z elementami metalowymi symbolizującymi przecięcie 53 równoleżnika i 18 południka. Obok usytuowane są dwie tablice informujące o „Roli i Funkcji Lasu” i druga mówiąca o założeniach projektu Degree Confluence Project (DCP), zainicjowanego w roku 1996 przez Alexa Jarretta i Petera Cline z USA. Obelisk ten staraniem Nadleśnictwa Bydgoszcz, Gminy Nowa Wieś Wielka i kilku lokalnych przedsiębiorstw został postawiony w miejscu przecięcia. Dokładnego wyznaczania punktu przecięcia dokonał Krzysztof Sitarski z grupą 19 osób. Rzeźbę „Kliny” zaprojektował i wykonał Marek Pankanin. Tym samym Nadleśnictwo Bydgoszcz uzyskało na swoim terenie nową ciekawostkę geograficzno-turystyczną.

Do czasu postawienia obelisku, miejsce przecięcia nie wyróżniało się niczym szczególnym w otaczającym sosnowym lesie. Wykonujemy dokumentację fotograficzną i szybko wracamy do samochodu gdyż komary bronią zaciekle tego miejsca. Kierując się dalej do Kalisza drogą nr 254 po kilkunastu kilometrach przejeżdżamy przez miejscowość o nazwie Kania czyli takiej samej jak nasze nazwisko.

English version

05-Aug-2017 -- Returning to Kalisz from a week's stay at the sea our route led through Bydgoszcz. Taking advantage of the opportunity that the confluence of 53°N 18°E is only a few kilometers from the provincial road No. 25 which we followed, after passing Bydgoszcz in Brzoza we turn right towards the west. We drive through the railway crossing and follow road 254 towards Łabiszyn. After a few kilometers we turn left into the forest road leading according to the sign to the forest settlement Nowe Smolno No.7

We leave the car in a small square next to a single building, as the next road closes the barrier. After walking about three hundred meters down the forest road, we reach the stone obelisk located a few meters to the right of the forest road. The obelisk, made by Gotowski company, consists of two large intersecting granite boulders that are interwoven together with metal elements symbolizing the confluence of 53 parallel and 18 meridians. Next to this is the two tables informing you about the "Role and Functions of Forest" and the second about the assumptions of the Degree Confluence Project (DCP), initiated in 1996 by Alex Jarrett and Peter Cline from USA. Obelisk this effort of Bydgoszcz Forest District, Nowa Wieś Municipality and several local enterprises was placed at the confluence. The point of confluence was made by Krzysztof Sitarski with a group of 19 people. The sculpture "Kliny" was designed and made by Marek Pankanin. At the same time Bydgoszcz Forest District has acquired a new geographic and tourist interest in its area.

Until the obelisk was set up, the confluence was not unique in the surrounding pine forest. We make photographic documentation and quickly return to the car as the mosquitoes defend this place fiercely. Going further to Kalisz by way of number 254 after a dozen kilometers we pass through of the village Kania, which is the same as our name.


 All pictures
#1: General view - Widok ogólny
#2: North view - Północ
#3: East view - Wschód
#4: South view - Południe
#5: West view - Zachód
#6: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS
#7: Forest road - Lęśna droga
#8: Forest settlement - Leśna Osada
#9: Information boards - Tablice informacyjne
#10: Village Kania - Miejscowość Kania
ALL: All pictures on one page