W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Nordrhein-Westfalen

2.9 km (1.8 miles) NW of Stadtlohn-Büren, Nordrhein-Westfalen, Germany
Approx. altitude: 73 m (239 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 173°W

Accuracy: 7 m (22 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East #3: South #4: West #5: GPS #6: Monument #7: Monument and visitors L-R (Ewa, Max, Ralf, Lidia) #8: Church and clock museum in Gescher #9: Funny monument in Gescher #10: Castle on the water in Lembeck #11: Little celebration with beer

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 7°E (visit #6)  

#1: North

(visited by Wlodzimierz Kania, Ralf Schmidt, Maxymilian Alles, Lidia Kania and Ewa Galczynska-Alles)

English

Deutsch

Polski

01-kwi-2008 -- Okazją do zaliczenia pierwszego przecięcia poza granicami Polski był pobyt w Niemczech u naszych przyjaciół w miejscowości Gladbeck w Westfalii Północnej. Przecięcie znajduje się około 50 km na północ od Gladbeck, skąd wyruszamy rano autostradą A 31 samochodem Ralfa znajomego naszych przyjaciół.

Po około 40 minutach jazdy dojeżdżamy do miejscowości Gescher i dalej drogą nr K 38 przez Harwick kierujemy się na miejscowość Stadtlohn. W miejscowości Bruel skręcamy w prawo na wschód w kierunku Büren. Dwa kilometry przed Büren skręcamy w lewo w boczną drogą K 35 i po około 300 – 400 metrach na zakręcie drogi znajdujemy wmurowaną w ceglany obelisk tablicę z napisem „Hier kreuzt sich der 52. Breitengrad mit dem 7. Längengrad. Aufgestellt vom Heimatverein Stadtlohn. 9. Juni 1985”.

Parkujemy samochód obok obelisku na bocznej gruntowej drodze i wyruszamy do punktu przecięcia, który lokalizujemy w odległości około 250 metrów w jasnym o tej porze roku lesie, gdyż liście na drzewach jeszcze się nie rozwinęły. Dojście na punkt prowadzi najpierw asfaltową drogą, a następnie skręcając w prawo leśną dróżką pełną kałuż. Sam punkt przecięcia po kilku minutach poszukiwań udaje się ustalić kilkanaście metrów na lewo od leśnej dróżki. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej punktu przecięcia i „rodzinnego” zdjęcia w polsko-niemieckim składzie przy obelisku z tablicą, wyruszamy w powrotną drogę wybierając tym razem nie autostradę A 31, lecz jedziemy lokalnymi drogami chcąc zwiedzić okolice.

Ponownie docieramy do Gescher gdzie zwiedzamy kościół i ciekawe muzeum dzwonów z eksponatami pochodzący nawet z XIV wieku. W sali wystawowej muzeum można prześledzić cały proces wytwarzania dzwonów jaki odbywał się w ludwisarni „Petit & Bracia Edelbrock”. Historia ludwisarni sięga XVII wieku w Lotaryngii, następnie przeniesiona zostaje do Niderlandów a w 1787 roku do Gescher. Podziwiamy kolekcję dzwonów i dzwonków z różnych części świata, mających różne przeznaczenie poczynając od dzwonów kościelnych, poprzez zestawy różnych dzwonów tworzących tz. carillon do wygrywania określonych melodii, dzwonków modlitewnych używanych w religii buddyjskiej z Tybetu i Chin, do dzwonków używanych w gospodarstwach rolnych do zawieszania na szyjach krów. Dzwony wyprodukowane w ludwisarni w Gescher są również w Polsce między innymi w kościołach w Zabrzu, Olsztynie, Krzeszowie, Zdzieszowicach.

Z Gescher bocznymi drogami kierujemy się do Gladbeck zwiedzając jeszcze w miejscowości Lembeck zamek położony na wyspie otoczony wodą. Docieramy do Gladbeck i świętujemy przy dobrym piwie „zaliczenie” pierwszego przecięcia w Niemczech.

Deutsch

01-Apr-2008 -- Es ergab sich eine gute Gelegenheit dazu, den ersten Konfluenzpunkt im Ausland zu sammeln, als ich meine Freunde in Deutschland in Gladbeck, Nord-Westfalen, besuchte. Diese Konfluenz liegt etwa 50 km nördlich von Gladbeck. Ralf, mein Freund und ich, wir machten uns am Morgen auf den Weg über die Autobahn A31.

Nach 40 Minuten Fahrt erreichten wir die Stadt Gescher, dann nahmen wir die Straße K38 über Harwick in Richtung Stadtlohn. In Bruel bogen wir rechts ab in Richtung Büren. Zwei Kilometer vor Büren bogen wir links ab auf die Nebenstraße K35, und nach weiteren 300-400 m fanden wir in einer Straßenkurve einen Obelisk aus Backsteinen mit einer Plakette und einer Inschrift: „Hier kreuzt sich der 52. Breitengrad mit dem 7. Längengrad. Aufgestellt vom Heimatverein Stadtlohn. 9. Juni 1985”.

Wir parkten unser Auto bei dem Obelisk auf einem Feldweg. Wir fanden dann den richtigen Konfluenzpunkt innerhalb einer Entfernung von 250 m in einem sehr lichten Wald (zu dieser Jahreszeit hatten sich die Blätter an den Bäumen noch nicht geöffnet). Die letzten Schritte bevor wir den richtigen Konfluenzpunkt erreichten, gingen über einen Asphaltweg und dann über einen Waldweg voll mit Wasserlöchern. Wir fanden den Konfluenzpunkt nach einigen Minuten Suche. Er befand sich einige Meter links des Waldwegs. Nach Abschluss der photographischen Dokumentation und nach einigen Aufnahmen unseres Teams, das einen so schön gelegenen Konfluenzpunkt fand, eilten wir über einige weitere Wege zurück, da wir die Umgebung noch genauer erkunden wollten.

Wir kamen wieder nach Gescher, wo wie die Kirche und das interessante Glockenmuseum mit einigen interessanten Exponaten vom 14. Jahrhundert bis heute besuchten. In einem der Ausstellungsräume konnte man sehr ausführliche Informationen über den Glockenguss erhalten, wie er von der „Petit & Bracia Edelbrock” Glockengießerei durchgeführt wurde. Die Geschichte der „Petit & Bracia Edelbrock” Glockengießerei begann im 17. Jahrhundert in Lothringen, später ging sie in die Niederlande und schließlich im Jahre 1787 nach Gescher. Wir waren so aufgeregt, diese ganze Kollektion großer und kleiner Glocken aus verschiedenen Gegenden der Welt zu sehen. Unter den Glocken der Sammlung konnte man Kirchenglocken sehen, solche, die von tibetischen und chinesischen Mönchen für ihre religiösen Zeremonien benutzt wurden, ganze Glockensätze, mit denen man Melodien spielen kann, so genannte Karillone, und auch die einfachen Glocken, mit denen die Bauern ihre Kühe kennzeichnen. Einige der Glocken von der „Petit & Bracia Edelbrock” Glockengießerei hängen noch heute in Polen, z.B. in Zabrze, Olsztyn, Krzeszow, Zdzieszowice.

Wir verließen Gescher über einige kleinere Straßen und nahmen Richtung auf Gladbeck. Auf dem Rückweg besuchten wir auch das Wasserschloss Lembeck auf einer Insel. Schließlich erreichten wir Gladbeck und organisierten ein gemütliches Beisammensein mit Bier, um das Erreichen unseres ersten Konfluenzpunkts im Ausland in Deutschland zu feiern.

English

01-Apr-2008 -- It was a good occasion to collect a first CP abroad when I visited my friends in Germany, in the city of Gladbeck – Northern Westphalia. This CP is located 50 km north from Gladbeck. Myself and Ralf, a friend of mine, we left in the morning taking the A31 highway.

After 40 min drive we reached the city of Gescher and then taking road K38, we aimed to get to Stadtlohn via Harwick. In Bruel we turned right heading east towards Büren. Two kilometres before getting to Büren, we turned left into the side road K35 and after 300-400 m, in the road curve we found some obelisk made from bricks with a plate reading in German – “Hier kreuzt sich der 52. Breitengrad mit dem 7. Längengrad. Aufgestellt vom Heimatverein Stadtlohn. 9. Juni 1985” (Here intersects the latitude 52° and the longitude 7°. Erected by the Local Historic Association of Stadtlohn. 9 June 1985).

We stopped our car next to the obelisk on some rural track. The very CP was found by ourselves within 250 m in a very bright forest (this time of the year as the leaves on the trees had not opened yet). The final steps towards reaching the very CP were on an asphalt road and then on a forest track full of water holes. The very CP was found after a few minutes of searching for it. It was placed a few meters to the left of the forest track. After completing a photo documentation of the CP and after taking pictures of our team, which achieved such a good looking CP, we shot back by some local tracks as we wanted to explore the surrounding area in more depth.

We reached Gescher again where we paid a visit to the local church and the interesting museum of bells with some historical items ranging from the XIV century. In one of the exhibition halls one could obtain a very detailed information as to the bell manufacturing process used by “Petit & Bracia Edelbrock” house. The history of “Petit & Bracia Edelbrock” bell house originates in XVII century in Lorraine, which was then moved to the Netherlands and finally to Gescher in 1787. We were so excited to see the whole collection of major and minor bells originating from different parts of the world. Amongst those bells from the collection one could see some bells used in churches, those used by Tibetan and Chinese monks in their religious tasks, those bells' sets that when used are creating whole melodies, so called carillons, and also those ordinary ones used by farmers to indicate their cows. Some bells manufactured in “Petit & Bracia Edelbrock” bell house are also present in Poland, eg. in churches in Zabrze, Olsztyn, Krzeszow, Zdzieszowice.

We left Gescher by some local roads and we took an azimuth for Gladbeck. On the way back we paid visit also to Lembeck castle placed on some island. We finally reached Gladbeck and organised a little celebration with beer to commemorate the achievement of our first foreign CP in Germany.


 All pictures
#1: North
#2: East
#3: South
#4: West
#5: GPS
#6: Monument
#7: Monument and visitors L-R (Ewa, Max, Ralf, Lidia)
#8: Church and clock museum in Gescher
#9: Funny monument in Gescher
#10: Castle on the water in Lembeck
#11: Little celebration with beer
ALL: All pictures on one page