W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Belarus

0.8 km (0.5 miles) NNE of Biuti, Vitsyebskaya Voblasts', Belarus
Approx. altitude: 179 m (587 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 55°S 153°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East view #3: South view #4: West view #5: GPS reading #6: Hunters #7: Nettles and cow parsnips

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  55°N 27°E (visit #3)  

#1: North view

(visited by Aleksandr Mashnikov, Alla Antanovich, Natalia Kuckevich and Olga Kuckevich)

English

Беларускі

28-Июня-2014 –- Посещение этой точки конфлюенции получилось спонтанным. По плотному плану осмотра достопримечательностей Беларуси в этот день мы должны были ехать в Полоцк. Но… сломалась машина. Пока устраняли транспортные проблемы, прошло время и от Полоцка пришлось отказаться. Навигатор показал, что в 20 км (32 км по дорогам) находится слияние 55°N 27°E. Наш интерес подогрело то, что первый визитёр не смог получить «нули» из-за зарослей кустов и деревьев. Заинтересовала нас, и деревенька с названием Биюти.

Стартовали из Нарочи. С трассы Р45 мы свернули на юг по указателю на Груздово. От Груздово сделали небольшой крюк через Пожарцы, Пацковичи и Биюти. Деревня Биюти состоит из нескольких домиков, асфальтовых дорог до неё нет. Интересно, связано ли название с созвучным английским словом? От дороги до точки 160 метров, но это не самые простые метры. Сначала путь проходит по заливному лугу с высокой густой травой и большими кучами навоза. Далее необходимо пробраться около 60 метром по густому заболоченному лесу и зарослям крапивы и борщевика в человеческий рост. Мы смогли, пробрались. Поиск «нулей» занял около получаса.

English

28-Jun-2014 –- The visit to this confluence point had not been planned. According to our busy Belarus sightseeing schedule we had to go to Polotsk that day. But – the car broke down. Handling the vehicle problems took time, so there was none left for Polotsk. The navigator showed that 20 km away (which makes 32 km by roads) there is the confluence 55°N 27°E. We were even more interested when we knew that the first person to attempt to reach it couldn’t get «zero mark» because of the trees and bushes. Besides there was a small village curiously named Beauty.

Narotch town was the starting point. We left motorway Р45 and turned South according to road sign to Grouzdovo. From Grouzdovo we made a little loop through Pozhartsy, Patskovitchi, and Beauty. The village of Beauty consists of several houses with no asphalt road leading to it. We wondered if the name is connected with the English word “beauty”. There are only 160 meters from the road to the confluence point, but they are not a bed of roses. First you have to cross the moor with long thick grass and big manure piles. Then you have to make your way through about 60 meters of thick bog forest with nettles and cow parsnips as tall as a man. We finally did it. It took us about 30 minutes to complete confluence dance.

Беларускі

28-Чэрвені-2014 –- Наведванне гэтага пункту канфлюенцii атрымалася спантанным. Па шчыльным плане агляду славутасцяў Беларусі ў гэты дзень мы павінны былі ехаць у Полацк. Але ... зламалася машына. Пакуль ўхілялі транспартныя праблемы, прайшоў час і ад Полацка давялося адмовіцца. Навігатар паказаў, што ў 20 км (32 км па дарогам) знаходзіцца зліццё 55°N 27°E. Наш цікавасць падагрэла тое, што першы візіцёр не змог атрымаць «нулі» з-за зараснікаў кустоў і дрэў. Зацікавіла нас і вёсачка з назвай Біюці.

Стартавалі з Нарачы. З шашы Р45 мы павярнулі на поўдзень па ўказальніку на Груздава. Ад Груздава зрабілі невялікі крук праз Пожарцы, Пацковiчы і Біюці. Вёска Біюці складаецца з некалькіх хатак, асфальтавых дарог да яе няма. Цікава, ці звязана назва з сугучным англійскім словам? Ад дарогі да кропкі 160 метраў, але гэта не самыя простыя метры. Спачатку шлях праходзіць па заліўным лузе з высокай густой травой і вялікімі кучамі гною. Далей неабходна прабрацца каля 60 метраў па густому забалочанаму лесе і зараснікам крапівы і баршчэўніка ў чалавечы рост. Мы змаглі, прабраліся. Пошук «нулёў» заняў каля паўгадзіны.


 All pictures
#1: North view
#2: East view
#3: South view
#4: West view
#5: GPS reading
#6: Hunters
#7: Nettles and cow parsnips
ALL: All pictures on one page