W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Kazakhstan : Batys Qazaqstan

4.8 km (3.0 miles) SW of Yegendykol, Batys Qazaqstan, Kazakhstan
Approx. altitude: 92 m (301 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 126°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East view #3: South view #4: West view #5: GPS reading #6: Hunters

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 54°E  

#1: North view

(visited by Aleksandr Mashnikov, Vladimir Slautenko, Tatiana Slautenko, Evgeniya Loboyko and Sergey Abbakumov)

English

Қазақ

08-Сен-2014 – Точку 51°N 54°E мы посетили в 12.30. Расстояние до следующей около 130 км по дорогам. Вполне можно успеть посетить ещё две точки. Но… грейдер по который вёл к цели в плачевном состоянии, весь разбит, скорость очень низкая, часто приходилось съезжать на параллельные грунтовки. Проехав 100 км, мы встретили трассу Уральск – Актобе. Это дорога с хорошим асфальтовым покрытием, но мы лишь пересекли её и продолжили путь по степной колее на юг к нашей цели. При изучении космоснимков отчётливо видна дорога к точке через Лебедевку и Егиндыколь. Она идёт вдоль правого берега ручья Калдыгайты, восточнее ручья расположены пески Аккум. Дома мне не пришло в голову, что дорога может быть песчаной и непроходимой для наших машин… До Лебедевки добрались быстро и без проблем, через 3 км встретился овраг, с крутым песчаным спуском. Спустившись мы поняли, что обратной дороги нет, назад здесь мы подняться не сможем. Первая машина застряла на подъёме из четвёртого оврага. Общими усилиями удалось выдернуть авто на твёрдую почву. Стали искать пути объезда, попробовали проехать на левый берег ручья, ближе к пескам. Удалось продвинуться на 1,5 км, здесь застряли сразу обе машины. Пришлось много и долго работать лопатами, руками, головой. Вернулись. Все дороги здесь песчаные и непроходимые для нас. Остался вариант подъёма из оврага без дороги по траве, но склоны неровные и довольно крутые. Сначала прошли пешком, разведали возможные пути, потом на машинах. Автомобили выдержали, мы наверху. Очередной овраг был крутым, но не песчаным. Лагерь для ночёвки разбивали уже в темноте. А планировали сегодня посетить 2–3 точки конфлюенции.

Утром быстро доехали до посёлка. Удалось въехать на машинах прямо на точку. Слияние расположено в Западно-Казахстанской области, в 4,7 км юго-западнее посёлка Егиндыколь. Местность степная, равнинная. Сделав фотографии, отправились на поиски дороги к трассе и слиянию 50°N 53°E.

English

08-Sep-2014 – We visited the confluence point 51°N 54°E at 12.30 p.m. The distance to the next one was about 130 km. So, we thought it was quite possible to visit two more points that day. But the road leading to our goal was in very poor condition, it was totally destroyed, our speed was very low and we often needed to move to parallel dirt roads. Having driven 100 km, we reached the highway Uralsk – Aktobe, which had good asphalt pavement. But we only crossed it and continued our way along a steppe track to the south towards our goal. In the satellite photos I saw a road leading to the confluence point through Lebedevka and Yegindikol. It goes along the right side of the Kaldygaity stream, there are Akkum sands to the west of the stream. Before the trip I did not assume that the road might be sandy and impassable for our cars… We got to Lebedevka fast and without any troubles, then after 3 km there was a ravine with steep sandy slope. Having got down the ravine we realized that there was no way back, we would not be able to climb back. The first car got stuck while we were climbing up the fourth ravine. We managed to pull the car out of the ravine to solid ground by common efforts. Then we started looking for an alternative route, tried to drive to the left side of the stream, closer to the sands. We managed to pass 1,5 km, then both of our cars got stuck. We had to work a lot with our heads, hands and shovels. So, we came back. The roads were sandy and impassable for us there. We still had an option for getting out the ravine by climbing up the grass covered slope without a route, but the slopes were quite steep and not smooth. At first, we walked on foot to find out the possible ways, then we went by cars. The vehicles withstood the ascent, so we were on the top. The next ravine was steep, but not sandy. We set up a camp for overnight stay already in the darkness. While initially we had planned to visit 2 or 3 confluence points today.

In the morning we quickly reached the settlement. We were able to go up by cars directly on the confluence spot. The confluence is located in Western Kazakhstan Region, 4,7 km south-west of the settlement called Yegindikol. The land is flat and steppe. Having made the pictures, we set off in search of roads leading to a highway and to the confluence 50°N 53°E.

Қазақ

08-Қыр-2014 – 51°N 54°E нүктесін біз 12.30 сағатта келесісіне 130 шақырым жол қалғанда араладық. Әлде де тағы екі нүктеге үлгіруге болады. Бірақ, межеге апартын тас жол жабырқау күйде, солайымен тас-талқан,жылдамдықты өте төмен ұстадық, жиі қатар жатқан саз жолға шығып кеттік.100 шақырым өткеннен соң, біз Орал –Ақтөбе трассасын кездестірдік. Бұл жол жақсы асфальтталған, бірақ біз оны тек қиып өттік те, әрі қарай даланың табан жолымен оңтүстікке межелеген жерге тарттық. Ғарыштан түсірілген суретпен танысқанымызда нүктеге апаратын жол Лебедевка мен Егіндікөл арқылы өтетіні айқындалды. Бұл жол Қалдығайты жылғасының оң жағалауы бойымен өтеді, жылғадан шығысқа қарай Аққұм құмдағы орналасқан. Жолымыз дәл осындай құмдақ болары, көлігіміздің жүруі қиын болары үйде мүлдем ойымызға келмепті. Лебедовкаға дейін еш оқиғасыз тез жеттік, 3 шақырымнан соң бедері айқын, құмды тік еңіспен кездестік. Одан түсе кері қарай жол жоқ екенін түсіндік, бұл жерден артқа қарай көтерілу мүмкін емес. Алғашқы көлік төртінші сайдан шығамын деп батып қалды. Жұмыла кірісіп көлікті қатты жерге шығардық. Айналып өту жолын іздедік, жылғаның сол жақ жағалауына баруға талпындық, құмға жақын. 1,5 шақырымға ғана жылжу мүмкіндігі болды, енді екі көлік те батып қалды. Ұзақ әрі біраз уақыт басымызбен, қолымызбен, күрекпен жұмыс істеуге тура келді. Қайта оралдық. Жолдың бәрі құмдақ, өту біз үшін мүмкін емес. Сайдан шығудың бірақ мүмкіндігі шөп өсіп кеткен жолсыз жер, бірақ баурайлары тегіс емес және едәуір тік. Әуелі жаяу өттік, ықтимал жолдарды барладық, сосын көлікпен. Көліктер шыдады, біз үстінде. Кезекті сай тік болды, бірақ құмды емес. Лагерьді түнеуге қараңғы түсіп кеткенде қойдық. Ал, бүгін 2–3 конфлюенция нүктелерін аралаймыз деп жобалаған едік.

Таңертеңгісін қыстаққа жылдам жеттік. Көлікпен тікелей нүктеге шығуға мүмкіндік болды. Қосылыс жер Батыс-Қазақстан облысында Егіндікөл қыстағынан 4,7 шақырым оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Аймақ жазық дала, тегістік. Фотосурет жасап, трассаға және 50°N 53°E қосылыс жерге шығатын жол іздеуге кеттік.


 All pictures
#1: North view
#2: East view
#3: South view
#4: West view
#5: GPS reading
#6: Hunters
ALL: All pictures on one page